แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยชั้นเรียนและแบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยชั้นเรียน
ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ จากสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ จากสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554

สโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ